Bestemmingsmanagement Noordoost Twente

Met het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 als uitgangspunt ging Noordoost Twente aan de slag met de doorontwikkeling van de regionale gastvrijheidssector. Streven is om de positieve impact van de vrijetijdseconomie zo groot mogelijk te laten zijn, op een manier waar ook de gemeenschap en het plaatselijke milieu van profiteren. De oplossing wordt gezien in de uitvoering van concrete programmalijnen, te vormen via bestemmingsmanagement.

Volledig traject conform Leidraad Bestemmingsmanagement

Samen met partners doorlopen de vier betrokken gemeenten de verschillende stappen van de Leidraad Bestemmingsmanagement. Door te werken vanuit een gezamenlijke visie, ingekleed met een aantal programmalijnen, ontstaat een plan voor aanbodontwikkeling, vraagsturing en bezoekersmanagement.

Focus op bewoners

Onder de nieuwe slogan ‘Vrij zijn in Twente’ zet Twente Marketing de komende jaren in op verhaallijnen over de Tubanti en de Textiel & IJzeren Eeuw. De nadruk komt naast bezoekers te liggen op bewoners. Volgens de brede welvaartsmeting van Twente Board levert de vrijetijdssector immers een belangrijke bijdrage aan het ‘Bruto Twents Geluk’. Noordoost Twente volgt deze lijn voor de eigen regio.

Data-analyse als vertrekpunt

Het project betreft een compleet traject conform de Leidraad Bestemmingsmanagement. De analysefase was bij aanvang van het project al bijna afgerond. Een data-analyse maakte duidelijk voor welke opgaven het gebied staat. Met ondersteuning van DMO MarketingOost gingen de betrokken gemeenten hierna verder met de vervolgfasen.

Ontwikkeling brede welvaart

Het Bruto Twents Geluk maakt inzichtelijk hoe de brede welvaart in de regio zich ontwikkelt. Goed beheer van een bestemmingsgebied zorgt voor een betere kwaliteit van leven: een aantrekkelijke leefomgeving, verbeterde voorzieningen en infrastructuur en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Bij een duurzame benadering wordt de leefomgeving bovendien gezonder en groener.

Zorgvuldige agrarische transitie

Ontwikkeling van de bestemming draagt in Noordoost Twente bij aan een zorgvuldig verloop van de agrarische transitie, waarbij agrariërs geheel of gedeeltelijk de overstap maken naar recreatie of toerisme. Bestemmingsmanagement draagt verder bij aan de economische groei en werkgelegenheid in de regio, een verbetering van de sociale cohesie en behoud en bevordering van cultureel erfgoed en lokale identiteit.

Landschap als onderdeel van identiteit

Noordoost Twente als toeristisch product ontleent zijn identiteit in grote mate aan het landschap. Bestemmingsmanagement draagt middels aanbodontwikkeling (op rustige plekken/momenten) en vraagsturing bij aan de spreiding van bezoekers en hiermee ontlasting van natuurgebieden.
Aandacht is er ook voor de ecologische verduurzaming van de lokale/regionale bezoekerseconomie. Initiatieven die hieraan bijdragen krijgen hun invulling tijdens het traject. Focus is er op maatregelen en strategieën die milieu-impact verminderen en duurzaamheid bevorderen.

Complete traject in beeld

Bestemmingsmanagement Noordoost Twente is het eerste project dat het gehele traject van bestemmingsmanagement doorloopt. Het gaat om een totaalaanpak; van het opzetten van het stappenplan, het verkrijgen van de benodigde investering, het betrekken van de verschillende stakeholders tot het formuleren van de verwachte uitkomsten. De lessons learnt van dit project zijn van waarde voor andere regio's in Nederland.

Nieuw soort vertaling

De focus op brede welvaart van de eigen inwoners vraagt bovendien om een nieuw soort vertaling naar de praktijk. Voorheen moest meer en passend aanbod leiden tot meer bezoekers. Nu moeten aanbodontwikkeling en vraagsturing bijdragen aan het Bruto Twents Geluk. De ervaringen in Noordoost Twente met dit ontwikkelvraagstuk worden op andere bestemmingen afgewacht met interesse.

   Budget

   Totaalkosten van het project € 63.050,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 20.645,-


   Planning

   Het project ging van start op 1 september 2023. De eerste stap van de aanpak, de analyse, was op dat moment reeds afgerond. De verdere 6 stappen worden doorlopen, met de afronding op uiterlijk 1 april 2024.

   De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget is inmiddels beschikbaar.

   Contactpersoon

   Shelly van Winden, Adviseur Strategie en Onderzoek, MarketingOost