Projectverantwoording: Bestemmingsmanagement Noordoost Twente

MarketingOost

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het doel is te komen tot een gezamenlijk opgezet en gedragen visie voor bestemmingsontwikkeling voor Noordoost Twente. Door samen met de stakeholders in het gebied de verschillende stappen te doorlopen en te werken vanuit een visie, met programmalijnen, komen we tot een uitvoeringsplan voor aanbodontwikkeling, vraagsturing en bezoekersmanagement.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Het resultaat is gedeeltelijk al behaald, maar is nog in proces. De eerste onderdelen zijn succesvol afgerond: analyse, ambitie, ontwikkelkader en uitvoeringsagenda.

De volgende stappen zijn aanbodontwikkeling, vraagsturing en evaluatie. Het gehele proces is mogelijk door de gecombineerde inzet en financiële middelen van het impulsbudget (1/3), de vier gemeenten in Noordoost Twente (ieder 1/6). Door dit project gezamenlijk op te pakken wordt al een deel van het doel bereikt om op regionaal niveau aan bestemmingsontwikkeling te werken.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

 • De eerste complete analyse heeft ons geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Ook al is het een bevestiging van wat men al denkt, zorgt dit ervoor dat iedereen op zelfde lijn zit. Het maken van de analyse kost meer tijd dan gedacht omdat niet alle informatie over druk en draagkracht al even goed beschikbaar is (op regionaal niveau).
 • Regelmatig overleg was belangrijk. Niet alleen met projectgroep, maar ook met een collega/afvaardiging vanuit cultuur & erfgoed en de Tourist Info’s zorgden voor een compleet perspectief. Door regelmatig met elkaar om tafel te gaan als gemeenteambtenaren, Tourist Info's en Twente Marketing krijg je makkelijker de neuzen dezelfde kant op en ben je beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte. Na dit proces gaan we deze frequentie behouden.
 • We hebben stakeholders (ondernemers/ organisaties) mee laten denken aan het begin van het proces, en na het verwerken van de opgehaalde informatie. Leerpunt hierbij is dat je wel duidelijk moet communiceren wat je verwacht en wat de vervolgstappen zijn. We hadden ook een vervolgsessie gepland, maar uitgesteld omdat we vonden dat we nog te weinig concreet konden maken hoe de stakeholders aan konden haken op de projecten/activiteiten.
 • Het samenwerken, betrekken van stakeholders en uitwerken kost meer tijd dan vooraf gedacht. De samenwerking levert echter ook veel meer op.

  4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  • Zorg voor cijfers/statistieken die het geheel kunnen onderbouwen. Anders blijft het onderbuikgevoel. Resono helpt om duidelijk te krijgen om hoeveel bezoekers het eigenlijk gaat en waar ze vandaan komen. Dit biedt een duidelijk startpunt voor bezoekersmanagement.
  • Organiseer fysieke bijeenkomsten aan het begin van het proces. Je vergroot de betrokkenheid en de onderlinge verbinding in het proces.
  • Ondernemers hebben behoefte aan concrete punten en financieringsmogelijkheden.
  • Houd ondernemers en andere stakeholders via nieuwsbrieven en nieuwsupdates tussendoor op de hoogte van de ontwikkelingen.
  • Projecten als deze kosten meer tijd/inzet/investering dan je vooraf wellicht verwacht. Het proces zelf is echter al onderdeel van het resultaat. Door intensieve samenwerking weten betrokkenen elkaar ook straks beter te vinden en weten ze beter wat er in het gebied speelt, waardoor zaken makkelijker geregeld kunnen worden en er nieuwe projecten uit voort komen.
  • Zorg dat alle betrokkenen hetzelfde informatielevel hebben in de verschillende fases van het proces.
  • Houd ook bestuurders (en politiek) goed op de hoogte van het proces.

  Samenwerking en legacy

  5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  • MarketingOost (strategie, onderzoek en innovatie): analyse en begeleiding traject;
  • Twente Marketing: gebiedskennis, organisatie sessies, afstemming en verbinding in de regio;
  • gemeenten (Losser, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal): projectteam, input en feedback leveren, meedenken in visie, mee-organiseren;
  • Tourist Info's uit de vier gemeenten: input leveren, mee-organiseren, verbinding in gebied en gebiedskennis;
  • stakeholders in het gebied (ondernemers, Cultuurorganisaties, natuurorganisaties, historische verenigingen, sociaal-maatschappelijke organisaties etc.);
  • NBTC: kennis bestemmingsmanagement;
  • Resono: dataleverancier.

  6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

  • Analyse druk en draagkracht (rapport en onderzoeksmethodiek);
  • Ambitie Vrijetijdseconomie NoordOost Twente;
  • ontwikkelkader en uitvoeringsagenda;
  • volgend: plan bezoekersmanagement en communicatieplan;
  • volgend: projecten aanbodontwikkeling op vier programmalijnen;
  • neuzen dezelfde kant op het gebied van vrijetijdseconomie in het hele gebied Noordoost Twente.