Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Copyright: © Willeke Machiels

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hieronder zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Tip: De lokale ambitie, context en opgaven bepalen de toepassing van het stappenmodel. Het is niet nodig om de stappen te doorlopen in de volgorde van 1 tot en met 7. Het is mogelijk om de volgorde aan te passen. Ook is het mogelijk om één of meerdere stappen prioriteit te geven bij de uitvoering.

Stap 1: analyse

Een goede analyse is hét vertrekpunt voor de ontwikkeling van effectief beleid. Hoe staat het ervoor met vraag en aanbod? Wat is de impact van bezoek? Hoe zit het met druk en draagkracht? En wat zijn de prognoses, trends en ontwikkelingen waar we rekening mee kunnen houden? Verzameling en duiding van data is in deze stap ontzettend belangrijk.

Stap 2: ambitie

Voor een duurzame ontwikkeling van het gastvrijheidsdomein is het van belang te weten in welke richting een stad of regio zich wil bewegen. We noemen dit de ambitie. Het is belangrijk om hierbij aandacht te besteden aan de wederkerigheid tussen de toeristische sector en de fysieke en sociale omgeving van een bestemming.

Stap 3: ontwikkelkader

Het ontwikkelkader omschrijft de strategie en maatregelen waarmee een bestemming haar ambitie wil bereiken. Het geeft richting aan zowel bestemmingsontwikkeling als vraagsturing. Het zet in op aantrekken van bezoekers die bijdragen aan de ambitie en die passen bij de unieke kenmerken van de bestemming.

Stap 4: bestemmingsontwikkeling

Bij bestemmingsontwikkeling gaat het om het doorontwikkelen van bestaand aanbod en het ontwikkelen van nieuw, aanvullend aanbod - al dan niet gekoppeld aan gebiedsontwikkeling. Denk aan acties die bijdragen aan bijvoorbeeld een betere bereikbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid en beleving.

Stap 5: vraagsturing

Onder vraagsturing verstaan we alle mogelijke manieren om potentiële bezoekers in beweging te brengen. Te denken valt aan instrumenten voor bezoekersmanagement of marketing. Vraagsturing heeft niet alleen betrekking op het stimuleren van extra bezoek, maar kan ook gaan over het demotiveren van een bepaald type bezoek en het ontmoedigen van ongewenst gedrag.

Stap 6: monitoring en evaluatie

Monitoring helpt ons om vast te stellen in hoeverre onze interventies bijdragen aan de ambitie voor onze bestemming. We zoeken hierbij naar het optimum, waarbij de impact van bezoek zoveel mogelijk bijdraagt aan de brede welvaart van inwoners van de bestemming. Op basis hiervan kunnen we onze aanpak evalueren en inspanningen waar nodig bijsturen.

Stap 7: organisatie

Voor effectief bestemmingsmanagement is een gezamenlijke aanpak nodig. Het gaat doorgaans om een groot aantal stakeholders met uiteenlopende belangen op verschillende schaalniveaus, zowel binnen het gastvrijheidsdomein als erbuiten. Dit vraagt om integrale sturing op uitvoering in tijd, geld en budget. Het is effectief om al vroeg in het proces structurele horizontale en verticale samenwerkingsverbanden op te zetten.

Praktijkvoorbeelden

Weten hoe de stappen effectief toegepast kunnen worden?

Lees verder