Gemeenten

Op basis van Perspectief 2030 en het Rli-advies maakten diverse gemeenten een doorvertaling naar lokaal beleid. Er bestaat op dit moment geen centrale registratie van gemeenten die op deze manier hun beleid uitvoeren. Een eerste inventarisatie van NBTC gaf niettemin inzicht in de stand van zaken bij de huidige 342 Nederlandse gemeenten.

Toerisme als middel in plaats van een doel

We zien dat steeds meer gemeenten toerisme beschouwen als middel in plaats van een doel en dat zij steeds meer aandacht hebben voor de verschillende soorten effecten van toerisme.

Doorvertaling Perspectief 2030

Naar schatting vertaalden enkele tientallen gemeenten Perspectief 2030 door naar lokaal beleid. Het gaat hierbij om inhoudelijke elementen, zoals de ambitie om het gastvrijheidsdomein in 2030 een bijdrage te laten leveren aan het welzijn van alle bewoners, het pleidooi voor het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven, of de brede welvaartsbenadering, met aandacht voor balans tussen de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van het gastvrijheidsdomein.

Koppelkansen

Een ander kenmerk van de gemeentelijke toepassingen is de aandacht voor koppelkansen van toerisme en recreatie met andere beleidsdomeinen. Het gastvrijheidsdomein staat in nauwe verbinding met andere beleidsvelden, zoals cultuur, erfgoed, natuur, mobiliteit en economische zaken. Ook de verbinding met ruimtelijke ontwikkelingen is geland in steeds meer beleidsplannen.

Eigen interpretatie

De gemeenten hebben niet gewerkt vanuit een specifieke methodiek of een toegewezen begrippenkader; ze gaven al dan niet met inzet van een adviesbureau een eigen interpretatie aan de lokale verankering van Perspectief 2030 en/of het Rli-advies. Hierdoor zijn toepassingen steeds anders van opzet.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.