Projectverantwoording: Gebiedsvisie Parklandschap Oranjewoud

Gemeente Heerenveen

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het onderzoeken van de werkelijke bezoekersdruk in parklandschap Oranjewoud en het ontwikkelen van een gebiedsperspectief voor het plangebied. Het gebiedsperspectief vormt de basis voor sturing op oplopende ervaren bezoekersdruk en daarmee samenhangende druk op het projectgebied.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Deels. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt waar en wanneer er werkelijk sprake is van drukte. Op basis daarvan zijn in het gebiedsperspectief concrete adviezen opgenomen ten aanzien van de fysieke inrichting en het maken van samenwerkingsafspraken tussen gebiedspartners. Doel daarvan is spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. Advies in het rapport is daarnaast voor de lange termijn een nieuw recreatiegebied in te richten dat de bezoekersdruk van Oranjewoud (en een ander bestaand recreatiegebied) afleidt.

Het impulsbudget heeft geholpen om zowel in de onderzoeksfase als in de planvormingsfase de gebiedspartners, inwoners en bezoekers stevig te betrekken. Dit was essentieel om tot de juiste adviezen te komen en om draagvlak te creëren. Ook heeft dit bijgedragen aan het begrip tussen partners voor verschillende belangen en standpunten, wat in het vervolg nodig is om tot uitvoering te komen.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Er zit een verschil tussen perceptie van drukte en de cijfermatige bevindingen. Het project heeft veel baat gehad bij een transparante communicatie over beide 'kanten' hiervan. Dat was ook nodig om meer inhoudelijk over mogelijke oplossingsrichtingen te kunnen spreken.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

‘Plaatselijke belangen’ heeft goed geholpen inwoners aan te haken op zowel onderzoek als gebiedsperspectief. Dit kanaal plaatst het project 'dichterbij' voor inwoners.

Ook hebben we veel baat gehad bij het met digitale enquêtes én veldenquêtes breed in beeld brengen van de belevingscomponent naast de feitelijke bezoekerstellingen. Hierdoor ontstond een waardevolle en gerichte dialoog.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

Met ongeveer vijftien tot twintig gebiedspartijen (ondernemers, landgoedeigenaren, plaatselijke belangen, inwoners, stichtingen, scholen e.a.), Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), particuliere initiatiefnemers en gemeente.

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

Parklandschap Oranjewoud is een uniek gebied met cultuurhistorische en natuurlijke waarde. De sfeer en het karakter van het gebied wordt in belangrijke mate gedragen door drie landgoederen en bijbehorende landhuizen, lanenstructuur en gevarieerd bosgebied. Het is een landschap met statuur, dat rust uitstraalt en zeer uitnodigend is voor recreatief medegebruik.

Het opgeleverde resultaat is een gebiedsperspectief dat de bestaande en te behouden kwaliteiten helder duidt en helpt de balans te behouden tussen de kwaliteiten van het gebied en de bezoekersaantallen waardoor deze kwaliteiten onder druk komen te staan. Verdere sturing hierop vraagt nog wel vervolg en wordt door de gemeente samen met het gebied opgepakt.