Projectverantwoording: Starten Coalitie Recreatie-Groene Hart(elijkheid)

Stichting Groene Hart Verbinders

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

  1. Verkennen van draagvlak van partners voor deelname aan een werkgroep Recreatie Groene Hartelijkheid gekoppeld aan het NOVEX-programma met provincies, gemeenten, waterschappen, en DMO's.

  2. Indien deze verkenning positief was, de voorbereidingen treffen voor de organisatie van de werkgroep.
  3. Startlijst opstellen met door de partners gedragen projecten ter versterking van bestemming Groene Hart met draagvlak van de belangrijkste stakeholders (gemeenten, lokale DMO's/VVV's, provincies en waterschappen.
  4. Doorontwikkelen van de bestaande iconen-samenwerking onder Groene Hart ondernemers tot een innovatietafel met tientallen grote en kleine ondernemers.
  5. Eerste door de ondernemers gedragen innovatieprojecten voor cross mediale inzet om bezoekers te verleiden ook andere plekken te bezoeken en zo bij te dragen aan spreiding over het Groene Hart.
  6. Drie netwerkbijeenkomsten voor de innovatie-tafel met ondernemers organiseren.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

De resultaten benoemd in punt 1 t/m 3 zijn 100% behaald. Het draagvlak is bepaald via een twintigtal interviews. De eerste afspraak van de Werkgroep R&T heeft op 11 december 2023 plaats gevonden. Een startlijst is opgesteld. In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de bijeenkomsten en worden de projecten uit de startlijst uitgewerkt en uitgevoerd.

De resultaten uit punt 4 t/m 6 zijn deels behaald: eerste bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden en vier innovatieprojecten zijn benoemd. Deze worden in januari 2024 verder uitgewerkt.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Het is belangrijk om een goede coördinatie en strakke planning te hebben. Veel personen waarmee je in gesprek wilt, zijn druk. Het is belangrijk om hen te laten weten 'what's in it for me'.
Als je met ondernemers aan tafel zit, dan is het voor sommigen lastig om innovatief te zijn en verder te kijken dan hun eigen onderneming.
Een goede band met beleidsmedewerkers van gemeenten is van groot belang om projecten op te starten.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  • Goede coördinatie regelen.
  • Tijdens de bijeenkomsten met ondernemers duidelijk zijn in verwachtingsmanagement. Laat hen weten wat je van hen verwacht en stel je niet te open op.
  • Als je een bijeenkomst organiseert voor ondernemers, zorg dan voor een goede spreker met een actueel thema.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

Met bestuurlijk platform Groene Hart, met 30 gemeenten in het Groene Hart en dertien gemeenten die aangesloten zijn bij de Stichting Groene Hart Verbinders in het bijzonder. Met ondernemers in het Groene Hart. Met Woerden Marketing en met het collectief Alphen-Gouda-Woerden en de programmamanager.

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

We laten een mooie startlijst met projecten achter, gedragen door gemeenten en provincies, die verder uitgewerkt worden in 2024.

En na twee mooie bijeenkomsten met ondernemers, zit er energie in deze groep, die in 2024 zeker weer bij elkaar komt. Ook hier zijn vier mooie projecten benoemd die in 2024 verder uitgewerkt worden.