Datahub Vrijetijdseconomie (VTE) Limburg

Toerisme zorgt in Limburg voor een grote economische spin-off en houdt voorzieningen in stand die anders dreigen te verdwijnen. Maar de balans tussen toeristische ontwikkeling, leefbaarheid en bescherming van landschap vraagt steeds meer aandacht. Kwalitatieve data zijn nodig om hierop te sturen.

Onvoldoende data

Limburg beschikt op een bescheiden niveau over data, maar deze zijn onvoldoende geschikt voor het maken van beleid of het sturen van bezoekersstromen. De data liggen bovendien op diverse geografische en bestuurlijke niveaus (gemeente, provincie, Rijk) en bij verschillende soorten organisaties (DMO’s, branches, uitvoeringsorganisaties etc.).

Inzet op waardevol toerisme

Ook is er sprake van een onbalans: de partijen die het meeste kleur geven aan het toeristisch-recreatieve landschap van Zuid-Limburg zijn niet per se degenen die beschikken over de meeste data. De oplossing: alle data met betrekking tot de vrijetijdseconomie samenbrengen, zodat deze integraal kunnen worden toegepast voor waardevol toerisme.

Oprichting dataportaal

In vier fasen brengen talloze partijen in Limburg hun data over de vrijetijdseconomie bij elkaar in de Datahub VTE Limburg. De data worden vervolgens ingezet voor het creëren van waardevol toerisme. Het gaat om een quattro helix samenwerking van overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Toeristisch-recreatief kenniscentrum

Het dataportaal is bedoeld als toeristisch-recreatief kenniscentrum voor de vrijetijdssector van Limburg. Door samen beleid te ontwikkelen voor bestemmingsmanagement en meer te sturen op basis van (big) data, komt er grip op toerisme en recreatie als een duurzame en toekomstbestendige sector.

Een betere leefomgeving

Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat de bijeengebrachte data bijdragen aan een goede balans tussen toerisme en recreatie en de leefomgeving. Dit kan onder meer door gasten beter te spreiden over de provincie en door de positieve impact van toerisme te vergroten.

Op weg naar een Green Destination

Duurzaamheid is een voorwaarde om de sector levensvatbaar te houden op de lange termijn. De Limburgse vrijetijdseconomie ontwikkelt zich gestaag tot een Green Destination, met evenwicht op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Data helpen om hierin te komen tot concrete acties.

Oprichting projectgroep

Eerste stap was de formatie van een projectgroep van Provincie Limburg, de 31 gemeenten, branches, onderwijsinstellingen en de Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL). Gezamenlijk wordt sindsdien toegewerkt naar de ontwikkeling van de Datahub VTE Limburg.

Gefaseerde aanpak

Het project is opgesplitst in vier fases: de verkennende fase (Q4 2022 – Q3 2023), de pre-operationele fase (Q4 – Q1 2024), de ontwikkelfase (Q2 2024 – Q4 2024) en de implementatiefase (vanaf Q1 2025).

Onder supervisie van het Public Services Lab van Brightlands en VNG werd eerst een quick scan gemaakt van de behoeften en mogelijkheden.

In de pre-operationele fase wordt met ondersteuning uit het Impulsbudget een analyse gemaakt. Op basis hiervan volgt een advies op drie onderdelen: de inhoud (wat de datahub gaat opleveren), de organisatorische kant (opzet, exploitatie en aansturing van het dataportaal) en de technische invulling. Dit laatste onderdeel wordt uitgevoerd in samenwerking met het Public Services Lab.

Beoogde resultaat

Uit de verkenning bleek dat het kenniscentrum kan uitgroeien tot een dataportaal uit drie onderdelen:

 1. > Voor verzameling en rubricering van data, verkenning en toepassing van methodieken en data-cross-overs en kennisdeling en samenwerking.
 2. > Voor het structureel en duurzaam monitoren en onderzoeken van data m.b.v. een bezoekersmonitor, bedrijvenmonitor, draagvlak/bewonersmonitor en concrete programmalijnen.
 3. > Interpretatie en doorvertaling van de data naar sectoren en regio’s.

  Budget

  Totaalkosten van de VTE Datahub Limburg 2023-2027 € 1.060.000,-
  Kosten van de pre-operationele fase € 60.000,-
  Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 21.000,-

  Planning

  De pre-operationele fase van het project ging van start op 1 september 2023. De beoogde einddatum was 1 maart 2024. Met een ‘go-no go’ besluiten de gemeenten en provincie dan over verdere financiering.
  De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget is inmiddels gepubliceerd.

  Contactpersoon

  Pascal Schreurs, directielid Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL)