Groene hartelijkheid

Ook in het Groene Hart dragen toerisme en recreatie bij aan bredere maatschappelijke gebiedsopgaven. Bestemmingsmanagement moet hierbij onder andere richting geven aan de dubbele groei van de recreatiebehoefte: zowel van fors meer eigen bewoners (+ 17,5% tot 2050) als die van bezoek uit de regio (een bevolkingsgroei van ruim 20% tot 2040) en verder weg (bijna dubbel zoveel Duitse, en haast 50% meer Belgische gasten).

Een toekomstbestendige, samenhangende aanpak betekent dat marketing en promotie van belang blijven voor vraagsturing en identiteitsversterking. Maar voor de beleefbaarheid van bepaalde deelsectoren is méér nodig, zoals collectieve aanbodontwikkeling. Vanwege de vele stakeholders, in soort en aantal, levert dit een complexe organisatie op.

Oprichting werkgroep Recreatie/Groene Hartelijkheid

Voor bestemmingsmanagement wordt in het Groene Hart samengewerkt door 10 lokale DMO’s/VVV’s, met financiële ondersteuning van 13 gemeenten. De actuele strategie ‘Groene Hartelijkheid voor Iedereen’ resulteerde in een werkgroep Recreatie/Groene Hartelijkheid. Hierbij zijn ook vele tientallen ondernemers en andere organisaties betrokken.

Focus is er, voor de projectperiode 2023-2026, op vraagsturing (marketing), data/monitoring en lobby/netwerkontwikkeling. Verder wordt ingezet op het organiseren van kansrijke combi’s vanuit de bredere maatschappelijke gebiedsopgaven in het Groene Hart: verduurzaming van landbouw en opgaven rondom water en natuur. Hiermee worden de kansen van recreatie en toerisme beter en breder benut, voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Op weg naar crossmediale innovatieprojecten

De werkgroep Groene Hartelijkheid is een deelproject van de strategie. Sinds de werkgroep is ingericht en opgestart, gaat het om de volgende activiteiten:

  • Doorontwikkeling van de bestaande iconensamenwerking onder Groene Hart-ondernemers in de vorm van een innovatietafel.
  • Organisatie van drie netwerkbijeenkomsten voor deze innovatietafel.
  • Lancering van crossmediale innovatieprojecten om bezoekers te verleiden ook andere plekken te bezoeken en zo bij te dragen aan spreiding van bezoek over het Groene Hart.

Benutten koppelkansen

In lijn met de eigen strategie en binnen de kaders van bestemmingsmanagement groeit het Groene Hart stap voor stap uit tot een bewuste bestemming. Centraal staat het benutten van koppelkansen. De opgave is om recreatie en toerisme (het gastvrijheidsdomein) te organiseren zoveel mogelijk in combinatie met uitgangspunten voor duurzame landbouw en de opgaven voor natuur en water. De NOVEX-opgave vereist hierbij een integrale aanpak, niet alleen van de verstedelijkingsdruk, maar ook van de zorgelijke bodemgesteldheid. En uiteraard behoud van waardevolle gebiedskenmerken als de Hollandse Waterlinies, Kinderdijk en de Limes. Ook is de link van belang met de Nationale Omgevingsvisie en andere urgente maatschappelijke opgaven in het Groene Hart.

Integratie met Bestuurlijk Platform Groene Hart

Hiervoor vindt een verkenning plaats van een integratie met het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Deze organisatie staat aan de lat voor de grote maatschappelijke opgaven in de regio, zoals stikstofreductie, het tegengaan van bodemdaling en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze verkenning richt zich vooral op de manieren waarop en de mate waarin het gastvrijheidsdomein daadwerkelijk kan bijdragen aan de grotere maatschappelijke opgaven.

Opzetten regionale innovatietafel

Een belangrijk traject is het activeren van Groene Hart-ondernemers. De bestaande iconensamenwerking, met grotere spelers als Archeon, Avifauna en Kinderdijk, wordt doorontwikkeld tot een innovatietafel voor recreatief ondernemen in het Groene Hart. Ook nieuwe innovatieve ondernemers worden hiervoor uitgenodigd. Leidend is vooralsnog de reeds bestaande, gemeenschappelijke interesse in projecten die bijdragen aan spreiding van bezoek over het gehele Groene Hart. Vanuit de innovatietafel worden nog dit jaar enkele campagnes opgezet om bezoek te spreiden over het gehele Groene Hart.

Budget

Totaalkosten deelproject € 89.000,-
Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 30.000,-


Planning

Met ondersteuning uit het landelijke impulsbudget ging dit deelproject van start op 1 mei 2023. De verantwoording staat inmiddels ook op deze site.
Het project loopt naar verwachting door tot uiterlijk 30 april 2024.

Contactpersoon

Martine van Amerongen, Projectcoördinator, Stichting Groene Hart Verbinders