Gedragsinterventie Lelystad

Met Batavia Stad en de Oostvaardersplassen heeft Lelystad een aantal trekpleisters. Andere plekken binnen de stad profiteren echter nog onvoldoende van recreatief en toeristisch bezoek. Uitdaging is om bezoekers te verleiden tot een combinatie van lokale bestemmingen, of een bezoek aan minder bekende plekken op een later moment. Zo kan de stad uitgroeien tot een duurzame bestemming, met een goede leefbaarheid, duidelijke aantrekkingskracht en een gezonde economie. Centrale vraag: welke interventies motiveren mensen hun bezoek aan Lelystad uit te breiden, of om op een later moment terug te komen?

Gedragsinzichten in kaart

Weten wat bezoekers nodig hebben om hun bezoek uit te breiden of later nog eens terug te komen, vergt data; inzicht in bezoekersgedrag. Lelystad schakelde daarom Behaviour Club in. Dit adviesbureau brengt in kaart wat doelgroepen motiveert en wat de drempels zijn om gewenst gedrag uit te voeren. In samenwerking met onder andere gebiedsmarketeer Bureau Buhrs ontstond vervolgens adviesvorming. Als onderdeel van het plan van aanpak wordt hierna één concrete gedragsinterventie geïmplementeerd en geëvalueerd.

Innovatief en vernieuwend

Vraagstukken over spreiden en verleiden van bezoekers worden vaak benaderd vanuit een marketingcommunicatieperspectief. Lelystad verkoos voor dit project juist een sociaalpsychologische insteek. Uiteraard is er overlap tussen de twee werkvelden, maar met de nadruk op gedragsverandering komen verrassende inzichten naar boven, die in Lelystad leiden tot inspirerende vernieuwingen op het gebied van vraagsturing en bezoekersmanagement.

Bijdrage brede welvaart en welzijn

Lelystad heeft de ambitie om een “vanzelfsprekende” vrijetijdsbestemming te worden. Met een doorontwikkeling van toerisme en recreatie - in omvang, kwaliteit en veelzijdigheid - zet de stad in op een grotere leefbaarheid, meer aantrekkingskracht en een stabielere economie. Iedereen ervaart dan voordeel van recreatie en toerisme: de eigen inwoners, de lokale middenstand en het toeristisch bedrijfsleven. Het project rondom gedragsinterventies levert hieraan een directe bijdrage door in kaart te brengen wat nodig is om meer Lelystadse gebieden te laten profiteren van de bestaande bezoekersstromen.

Verduurzaming bezoekerseconomie

Het project draagt bij aan economische verduurzaming van de gastvrijheidseconomie. Doordat lokaal meer plekken en partijen profiteren van toerisme, hoopt de stad het voorzieningenniveau in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Meer bezoekers en meer omzet bewegen ondernemers bovendien om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Een aandachtspunt voor aanbodontwikkeling dat in het licht van de internationale concurrentiepositie dwingend om aandacht vraagt.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak rondom de gedragsinterventie voorziet in 5 stappen. De eerste stap was de verzameling van data en inzichten middels deskstudie, data-analyse, locatiebezoeken en interviews. Via een werksessie leidt dit tot het eindrapport met hierin advies over mogelijke interventies.
Het ontwerp en de uitvoering van een interventie worden opgepakt in samenspraak met de stakeholders. Hierna volgen monitoring en evaluatie om grip te krijgen op de lessons learnt en de aanbevelingen voor andere bestemmingen.

Triple helix samenwerking

Naast Gemeente Lelystad zijn bij dit project betrokken de provincie Flevoland, Bureau Buhrs en Behaviour Club. Onderwijsinstelling CELTH leest mee met het eindresultaat. Deze triple helix samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs leidt tot interessante inzichten in het bredere kader van bestemmingsmanagement. De uitkomsten zijn hiermee ook interessant voor andere bestemmingen in Flevoland en de rest van Nederland.

   Budget

   Totaalkosten project (inclusief implementatie van de pilot) € 70.320,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 24.612,-


   Planning

   Het project ging van start op 15 juni 2023. Het eindrapport wordt afgerond in december 2023. De pilot wordt uitgevoerd als een soft implementatie op een passend moment in 2024.

   De verantwoording van deze besteding van het landelijke Impulsbudget komt hierdoor in twee delen. De eerste inhoudelijke rapportage is begin april 2024 opgeleverd. De afsluitende rapportage volgt na de implementatie en evaluatie van de interventie.

   Contactpersoon

   Chantal Bleeker, Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie, Gemeente Lelystad